Foreldres bidrag til barnas kjøp av eget bosted eller andre økonomiske bidrag

Foreldres bidrag til barnas kjøp av eget bosted eller andre økonomiske bidrag

Har du tenkt på om dette skal være forskudd på arv eller gave?

I dag er det krav om 15% egenkapital for at du skal få låne penger til kjøp av egen bolig. Det er derfor mange foreldre som stiller opp med egenkapital for at barna deres skal få komme inn på boligmarkedet. Det er også veldig vanlig å stille opp som kausjonist i denne sammenhengen. Men det er ikke bare i dette tilfellet at foreldre (eller besteforeldre) bidrar økonomisk til sine aller nærmeste. Kanskje ønsker du å gi en hjelpende hånd til å få nedbetalt et lån, ved kjøp av bil eller som et bidrag i oppussing av en leilighet.

Men har du da tenkt på om bidraget ditt skal være som et forskudd på arv eller en gave?

Akkurat det er det viktig å ha tenkt litt over og helst også formalisert skriftlig. Vår erfaring er at når det kommer til et arveoppgjør så oppstår det ofte spørsmål knyttet til hva den enkelte arving har fått tidligere. I verste fall fører uavklarte spørsmål om dette til konflikter mellom arvingene. En slik situasjon er ikke ønskelig for noen parter og kan i stor grad unngås med enkle grep som en skriftlig avtale. I en slik avtale må det avklares om bidraget skal ses på som gave eller forskudd på arv som senere skal avkortes i den endelige arven.

Forut for en slik avtale er det nødvendig å ha litt kjennskap til selve regelverket omkring gaver og forskudd på arv

Forskudd på arv er ikke det samme som gave

Vi erfarer at mange tror at forskudd på arv er det samme som gave, men slik er det altså ikke. En gave kan du gi til hvem du vil så lenge du lever og denne skal ikke blandes inn i noe arveoppgjør etter at du er død. Vær oppmerksom på at det er begrensninger rundt gaver dersom du sitter i uskiftet bo. Forskudd på arv derimot, må ses i sammenheng med arveoppgjøret som finner sted etter at du er død. I den nye arveloven er regelen nå at dersom forskudd på arv til livsarvinger (barn og barnebarn) skal avkortes i et senere arveoppgjør, må du sette dette som en betingelse. Betingelsen må være kjent for mottaker og den må settes på tidspunktet bidraget gis. Du kan altså ikke sette en slik betingelse i ettertid. Dersom det ikke settes noen betingelse, vil den økonomiske ytelsen bli ansett for en gave i stedet. Den beste, og egentlig den eneste holdbare, måten å løse dette på er å opprette en skriftlig avtale. Det er også en fordel om du har informert de andre livsarvingene om det slik at de er kjent med avtalen før et senere arveoppgjør.

Kausjonist som bidrag

Om bidraget består i å være kausjonist og du har flere barn, anbefales at du informerer de andre barna dine om dette fordi sikkerheten da kan bli «brukt opp» til fordel for det ene barnet. Som kausjonist kan du da også bli stilt ansvarlig for den delen av lånet du har garantert for som igjen kan gå på bekostning av de andre barnas arv.

Avtalen

Som nevnt er det viktig å formalisere bidraget gjennom en avtale hvor det da avklares om det skal ses på som gave eller forskudd på arv som senere skal avkortes i den endelige arven. Her kan det være mange hensyn og faktorer som spiller inn, det er viktig å være nøye med hvordan avalen utformes og hva som skal stå der slik at en unngår tvil eller spørsmål i etterkant. Vi/advokatfirmaet Berg kan bistå deg med dette og i andre arverettslige spørsmål. Vi anbefaler ellers at du planlegger arveoppgjøret mens du er i live og oppegående. Snakk åpent om arv i familien for å avklare forventninger og unngå arverettslige prosesser der ikke alle er informert. Lag testament og skriftlige avtaler for å sikre at arven fordeles rettferdig og at du får tilgodesett de du ønsker.

Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en uforpliktende samtale!

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter