Pasientskade

Pasientskade

Dersom du blir utsatt for en pasientskade kan du ha rett på erstatning.

En pasientskade er en skade du blir påført som pasient mens du er på en institusjon, er under behandling av enten spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten, er under ambulansetransport eller når du får hjelp av helsepersonell eller av andre personer som opptrer på vegne av helsepersonell.

For å ha rett til pasientskadeerstatning må tre vilkår være oppfylt:

 • Skaden må skyldes svikt i behandlingen.
 • Skaden må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.
 • Skaden må ikke være for gammel.

I noen tilfeller kan det være fornuftig å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser om skaden du har fått faktisk har blitt varig, eller at du har fått et økonomisk tap som minst utgjør 10 000 kroner. Dette gjelder særlig i tilfeller der skaden er forbigående.

Advokatfirmaet Berg vil hjelpe deg i prosessen med å vurdere både om og hvordan du skal søke.

Generell informasjon om pasientskadeerstatning finner du også på Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sine hjemmesider:

https://www.npe.no/no/

Et eventuelt avslag i NPE kan påklages til Pasientskadenemnda. Våre spesialiserte advokater hos Advokatfirmaet Berg bistår ofte klienter for nemnda og har god kompetanse både på regelverk og de prosessuelle spørsmål som reises.

Pasientskadesaker behandles etter reglene i pasientskadeloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53

Våre dedikerte og spesialiserte advokater hjelper deg blant i følgende situasjoner når du har vært utsatt for en pasientskade:

 • Hjelpe deg med å søke til NPE
 • Hjelpe til med utredningen av saken
 • Kommentere og vurdere prosessen i NPE underveis
 • Utforme/beregne erstatningskravet
 • Forhandle med NPE om størrelsen på erstatningen
 • Klageprosessen for Pasientskadenemnda
 • Vurdere om du bør ta ut søksmål (gå til rettssak)
 • Være din advokat i evt. rettssak

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter