Klienthistorier arbeidsrett

Ulovlig arbeidsavtale En av våre klienter hadde i en årrekke arbeidet overtid uten å få betalt. Arbeidsgiver mente at hun hadde en såkalt fri og uavhengig stilling, og at hun dermed måtte jobbe utover normal arbeidstid uten overtidskompensasjon. Vi tok saken ved Marianne Berg og påpekte straks til arbeidsgiver at klientens stillingsinnhold på ingen måte … Read more

Trafikkulykker og skade

Har du vært utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Alle kjøretøy skal ha forsikring som skal dekke eventuell skade fra kjøretøyet. Mangler et kjøretøy slik forsikring har skadelidte krav på erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Blir du skadet i en trafikkulykke mens du er på jobb vil du normalt ha krav på erstatning … Read more

Arv og testamente

Arveretten angår oss alle på et alle annet tidspunkt. Vi jobber daglig med arverettslige problemstillinger, og kjenner reglene om dine rettigheter.

Forbrukerjuss

Mangler ved eiendom, ting eller tjenester? Våre advokater arbeider daglig med slike saker og kan vurdere din sak opp mot regelverket. Du kan ha krav på ny vare, prisavslag eller erstatning.

Yrkesskadeerstatning

For at en personskade, en sykdom eller et dødsfall skal kunne godkjennes som forårsaket av en arbeidsulykke, må medlemmet være yrkesskadedekket i det arbeidsulykken skjer. Utgangspunktet for når man anses yrkesskadedekket som arbeidstaker er at skaden oppsto mens skadelidte var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, de såkalte bedriftsmessige vilkår. Dette følger av folketrygdloven § 13-6. … Read more

Fritidsulykke

Dersom du blir skadet etter en ulykke finnes det flere forsikringsordninger som kan gi rett til utbetaling. F.eks. reiseforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring, forsikring i kredittkortet mm. Eller arbeidsgiver kan ha tegnet utvidet yrkesskadeforsikring som også gjelder i fritiden. Dette kan det være vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt over. Uansett er det viktig å merke seg at … Read more

Utmåling av erstatning

Erstatning etter AML § 15-12 (2) skal utmåles slik at den ansatte blir stilt som om den usaklige oppsigelsen ikke fant sted. Det betyr at alt tap som kan sannsynliggjøres skal tas med. Loven legger opp til et bredt rimelighetsskjønn som gir et stort spillerom for domstolen: (2) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er … Read more

Omstilling og nedbemanning

Omstilling og/eller nedbemanning må foregå etter AMLs regler om saklighet. Det stilles klare krav til arbeidsgivers saksbehandling. En oppsigelse er ikke saklig dersom arbeidstaker kan tilbys annet arbeid i virksomheten.

Arbeidstakers forhold

Forsentkomming vante gang Illojalitet for dårlig arbeidsprestasjon alkohol og rusproblemer ikke egnet for jobben Straffbare forhold begått Enten i jobbsammenheng eller utenfor jobb Trakassering og diskriminering mot andre medarbeidere manglende måloppnåelse Helseproblemer uten overskuelig utsikt til bedring

Arbeidsgivers saksbehandling

Arbeidsmiljøloven paragraf 15-1 inneholder et påbud om at det skal gjennomføres drøftingsmøte før det tas beslutning om oppsigelse. Det må være et reelt drøftingsmøte der arbeidsgiver må stille med åpent sinn, og arbeidstaker får anledning til å legge frem sitt syn på saken og eventuelle forklaringer. Særlig viktig er arbeidstakers mulighet til å ta med … Read more