Ulovlig arbeidsavtale

En av våre klienter hadde i en årrekke arbeidet overtid uten å få betalt. Arbeidsgiver mente at hun hadde en såkalt fri og uavhengig stilling, og at hun dermed måtte jobbe utover normal arbeidstid uten overtidskompensasjon. Vi tok saken ved Marianne Berg og påpekte straks til arbeidsgiver at klientens stillingsinnhold på ingen måte tilfredsstilte vilkårene. Klienten hadde faste rammer for sitt arbeid, liten og ingen mulighet til å delegere oppgaver til andre, og kunne ikke selv bestemme når oppgavene skulle gjennomføres. Heller ikke lønnsnivået tilsa at stillingen var fri og uavhengig. Klienten hadde dermed en ulovlig arbeidskontrakt. Arbeidsgiver sto på sitt helt til vi på vegne av klienten tok ut stevning for tingretten. Saken ble deretter løst ved rettsmekling og klienten fikk kompensasjon for ubetalt overtid tilsvarende en årslønn + dekning av advokatutgifter.

Usaklig oppsigelse – manglende tilrettelegging

Klienten henvendte seg til vårt kontor etter at han hadde mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver gjennom 25 år. Som delvis sykemeldt mente arbeidsgiver at det var vanskelig å legge til rette og at tilretteleggingstiltak ville gå ut over de andre ansatte. Vi tok saken ved advokatfullmektig Kristin Teigen og påsto at oppsigelsen var usaklig og dermed ulovlig. Arbeidsgiver sto på sitt, men etter at det ble tatt ut søksmål for tingretten kom det i stand forhandlinger mellom partene. Den oppsagte fikk en økonomisk kompensasjon tilsvarende 6 måneders lønn. Klienten ønsket ikke jobben tilbake.

3 oppsagte medarbeidere

3 oppsagte medarbeidere en entreprenørbedrift henvendte seg til vårt kontor. Vi mente de var usaklig oppsagt etter en omstilling i bedriften. Arbeidsgiver mente oppsigelsene var saklig begrunnet og det var ingen vei utenom søksmål. Ved advokat Geir Berg stevnet vi arbeidsgiver og påstod erstatning for usaklig oppsiglese. Tingretten gav alle tre medhold i at de var usaklig oppsagt, og de ble tilkjent erstatning og saksomkostninger.

Oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker

Klienten hadde i mange år jobbet som selger og hadde en periode vært sykemeldt. Arbeidsgiver mente man grunnlag for å si han opp og han ble etter drøftingsmøte meddelt oppsigelse. Da han kontaktet oss tok advokatfullmektig Marianne Berg saken og innledet forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidsgiver sto på sitt inntil det ble varslet stevning i saken. Løsningen ble at klienten fikk jobben tilbake og dekket sine advokatutgifter.

Oppsagt etter nedbemanning

Den ansatte var 60 år da vedkommende ble sagt opp. Begrunnelsen for oppsigelse var sviktende økonomi. Den ansatte var uten utdanning og hadde jobbet for samme arbeidsgiver i en årrekke. Vi tok saken ved advokatfullmektig Marianne Berg. Etter resultatløse forhandlinger, der vi påpekte at det fantes annet arbeid som klienten var kvalifisert for, tok vi ut søksmål for tingretten. Det ble deretter nye forhandlinger og arbeidsgiver besluttet å tilby klienten annet arbeid. Klienten fikk en økonomisk kompensasjon for stresset, og dekket sin advokatutgifter.