Privat 

Næring

Annet

Se hvilke byggetiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven (PBL) regulerer en rekke tiltak som er søknadspliktige. PBL har som formål å fremme bærekraftig utvikling, god planlegging og byggeskikk, samt å ivareta viktige hensyn som helse, miljø, sikkerhet og estetikk.

Her er noen eksempler på tiltak som normalt er søknadspliktige etter PBL:

Oppføring av nybygg:
Bygging av nye bolighus, næringsbygg, industribygg, og andre typer bygg krever normalt søknad og godkjennelse.

Påbygg og tilbygg:
Dersom du ønsker å endre eller utvide en eksisterende bygning, for eksempel ved å bygge en ny etasje, må du søke om tillatelse.

Fasadeendringer:
Endringer i bygningers fasader, som endring av vinduer, dører, og taktekking, kan være søknadspliktige.

Riving:
Selv om det kan virke som en enkel operasjon, krever riving av bygninger normalt en søknad.

Endring av bygningers bruk (bruksendring):
Dersom du ønsker å endre bruken av en eksisterende bygning, for eksempel fra bolig til næring, kan dette være søknadspliktig. Dette gjelder også der du ønsker å endre fra tilleggsdel til hoveddel, f.eks. omgjøring av bod til soverom eller omvendt.

Tiltak i strandsonen:
Bygge- og anleggstiltak i strandsonen og langs vassdrag kan være søknadspliktige grunnet hensyn til natur og miljø.

Tiltak i verneverdige områder:
Dersom eiendommen din ligger i et verneverdig område, kan selv mindre endringer kreve søknad og tillatelse.

Tiltak som påvirker friluftsområder:
Bygge- og anleggstiltak som kan påvirke tilgjengelighet til friluftsområder kan være søknadspliktige.

Tiltak med betydelig terrenginngrep:
Store terrenginngrep som veibygging, grøfting, terrengendring og lignende kan kreve søknad og tillatelse.

Installering av frittliggende byggverk:
Dette inkluderer installasjon av garasjer, uthus, naust, og lignende (over en viss størrelse).

Det er viktig å merke seg at reglene kan variere noe avhengig av kommunen, og det er derfor lurt å kontakte kommunen der prosjektet skal gjennomføres for å få nøyaktig informasjon om hvilke tiltak som er søknadspliktige, og for å få veiledning gjennom søknadsprosessen. Regelverket kan også endres over tid, så det er viktig å holde seg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter.

Når kan du søke om dispensasjon?

I henhold til PBL kan man søke om dispensasjon fra bestemmelser i planer og forskrifter når det foreligger særskilte grunner. Dispensasjon er en unntaksmulighet som kan tillate avvik fra bestemmelser i kommuneplaner, reguleringsplaner eller byggeforskrifter.

For å kunne innvilge dispensasjon må alltid to grunnvilkår være oppfylt:

  1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Av lovens forarbeider, jf. Ot.prp.nr 32 (2007-2008) side 242, følger det at sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker.

Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Det er viktig å merke seg at søknader om dispensasjon vurderes individuelt, og det er opp til kommunen å avgjøre om det foreligger særskilte grunner som rettferdiggjør dispensasjon. I mange saker sendes søknaden til Statsforvalteren for uttalelse. Søkeren må normalt beskrive de særskilte grunnene og argumentere for hvorfor dispensasjon bør innvilges.

Hvordan klage på vedtak i byggesaker?

Du kan klage på et enkeltvedtak i byggesaker hvis du mener at kommunens beslutning er feil eller urimelig. Her er noen generelle retningslinjer for når og hvordan du kan påklage et avslag på en byggesøknad:

Klagefrist:
Du må sende inn klagen innen en fastsatt frist, som normalt er tre uker etter at du har mottatt skriftlig melding om avslaget. Dette er en viktig frist som bør overholdes nøye.

Klageinstans:
Klagen sendes normalt til kommunen som har behandlet byggesaken. Kommunen skal da vurdere klagen på nytt, og det kan være mulighet for at de endrer sitt tidligere vedtak.

Argumentasjon:
I klagen bør du klart og tydelig argumentere for hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør støtte deg på relevant lovverk og planbestemmelser, og presentere dine argumenter grundig.

Eventuell nemndsbehandling:
Dersom kommunen opprettholder sitt avslag etter klagebehandlingen, kan du bringe saken inn for Statsforvalteren eller i noen tilfeller for en annen klagenemnd. Dette er aktuelt hvis kommunen ikke endrer sitt vedtak, og du ønsker å prøve saken for en høyere instans.

Juridisk bistand:
I mer komplekse saker kan det være lurt å søke juridisk bistand, for eksempel fra en advokat eller annen fagkyndig, for å sikre at klagen er godt begrunnet.

Det er viktig å merke seg at klagenemnden vil vurdere saken på nytt og kan komme til en annen konklusjon enn kommunen. Klageprosessen gir søkeren en mulighet til å få en uavhengig vurdering av saken, og det er derfor en viktig del av rettssikkerheten i byggesaker.

Du kan reise søksmål eller kreve erstatning som følge av et vedtak hvis du har klaget på vedtaket først. Hvis klagen din ikke er ferdig behandlet etter seks måneder, og denne forsinkelsen ikke skyldes forsømmelse fra din side, kan du likevel reise søksmål eller kreve erstatning.

Hvordan kan vi bistå med din sak?

Advokatfirmaet Berg AS bistår gjerne med råd og veiledning når det gjelder søknader etter plan- og bygningsloven, samt å søke om dispensasjon. Vi kan også bistå ved eventuelle klagesaker.

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av din sak.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram