Privat 

Næring

Annet

Familierett – barnefordeling

Familierett

Det er oftest ikke noe som er viktigere for oss enn familien. Gjennom livet går du gjennom ulike faser, og alle familier er forskjellige. Det er ikke noe motsetning mellom kjærlighet til familien og juridiske avtaler. Snarere kan det være viktig å være i forkant og ta bevisste gode valg rundt hvordan en ønsker å ha det, for å verne om et harmonisk familieliv og unngå senere konflikter. Lovens utgangspunkter passer for mange, men ikke alle. Våre advokater i Gjøvik kan hjelpe deg med å få oversikt over gjeldende regler og vurdere de opp mot din konkrete situasjon og ønsker. Vi kan deretter gi råd og løsningsforslag som passer for akkurat din familie.

Samboerforhold eller ekteskap

Dersom du skal flytte sammen med noen eller gifte deg, er det fint å være bevisst på hva dere eier og hvordan dere ønsker at formuesforholdet mellom dere skal være fremover. Det er viktige forskjeller i reglene som gjelder samboere og ektefeller, og det kan være nyttig med hjelp fra en advokat for å få en oversikt over disse. Vi anbefaler alle å opprette en samboeravtale før inngåelse av samboerskap, og vurdere behovet for å opprette en ektepakt før inngåelse av ekteskap. Det kan også være nyttig å vurdere om en skal opprette testament.

Samlivsbrudd

Et samlivsbrudd er alltid emosjonelt krevende. Når det først skjer og mange følelser skal bearbeides, kan det være veldig utfordrende å samtidig holde et klart hode og finne gode juridiske løsninger. Dette er grunnen til at det nettopp er i en god fase av samlivet at det er den beste tiden for å vurdere hva dere tenker vil være rimelig dersom dere går fra hverandre. Ved å ha laget noen klare avtaler i forkant, kan et samlivsbrudd bli mest mulig ryddig og rimelig. Samtidig er våre advokater i Gjøvik klare for å hjelpe det med fordelingen av formue, gjeld og eiendeler. Vi kan for eksempel sette opp skifteavtale og slik at skjøte og pantedokument blir tinglyst ved utkjøp eller innkjøp i bolig.

Hva med barna?

Dersom dere fikk barn sammen under samboerforholdet eller ekteskapet, gir det ekstra problemstillinger som dere må ta stilling til ved et samlivsbrudd. Utgangspunktet skal alltid være hva som er best for barna. Det er sjeldent noen klar fasit på dette, og en må dermed ta en helhetsvurdering av en rekke momenter for å finne det en ser for seg vil være best mulig i situasjonen. Selv om foreldrenes ønsker ikke i seg selv skal være styrende, henger selvsagt barnets beste sammen med foreldrenes ønsker, interesser og evner. Advokatfirmaet Berg kan hjelpe dere med å lage en avtale om foreldreansvar, fast bosted, samvær og eventuell dekning av reiseutgifter i forbindelse med samvær, samt barnebidrag.

Alle foreldre som flytter fra hverandre og har barn under 16 år, må møte til en times obligatorisk mekling. Målet for meklingen er å komme frem til gode løsninger for barna. Dersom samarbeidet er så dårlig at en ikke lykkes med dette, kan sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær reises for domstolene. Da vil Advokatfirmaet Berg kunne være en god støttespiller for deg. Du kan ha rett på fri rettshjelp i foreldretvister, dersom du har inntekt og formue under nærmere bestemte grenser. Vi kan hjelpe deg med å vurdere dette og eventuelt søke for deg.

Her kan du lese mer om foreldreansvar, fast bosted, samvær og barnebidrag. (Sett inn lenke til undertekst).

Undertekst til avsnittet «Hva med barna?»:

Foreldreansvar

Det er barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har del i foreldreansvaret. Videre har de rett på en forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. Dette innebærer blant annet at de som har del i foreldreansvaret skal ivareta barnets behov for kjærlighet, trygghet, oppmerksomhet, stell og pleie, tilsyn, sosial kontakt og lek med andre barn med mer. Dette slik at de skal få mulighet til en god utvikling, samt få en utdanning etter evner og interesser. Det er ikke lov til å utsette barn for vold eller på annen måte behandle de slik at de får fysisk eller psykisk skade som del av oppdragelsen.

De som har del i foreldreansvaret, har også rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. Det er barnets interesser og behov som skal være styrende, og foreldre skal lytte til barnets egne meninger før de tar avgjørelser som gjelder dem. Som utgangspunkt har foreldre felles foreldreansvar for deres barn, også når foreldrene ikke lever sammen når barnet blir født. Dette innebærer at foreldrene må være enige om større valg som for eksempel om barnet skal gå på en annen skole enn den offentlige nærskolen, endre navn, få utstedt pass eller adopteres bort. Som den klare hovedregel anses det som best for barnet at begge foreldrene har del i foreldreansvaret. Dersom en av foreldrene ikke ønsker å ha kontakt med barnet og ta del i ansvaret for det, kan det unntaksvis være best for barnet at den andre forelderen har foreldreansvaret alene. Dette kan foreldrene opprette en avtale om. Avtalen må sendes inn til folkeregisteret for å være gyldig. Dersom foreldrene ikke lever sammen når barnet blir født, holder det at en av dem melder i fra til folkeregisteret om moren skal ha foreldreansvaret alene.

Fast bosted

Når barnets foreldre ikke bor sammen, får barnet som utgangspunkt to hjem. Barnet kan imidlertid bare ha én folkeregistrert adresse, og denne skal være der barnet oppholder seg mest. Hovedregelen er at barnet regnes å ha fast bosted der det har sin folkeregistrerte adresse. Foreldrene kan imidlertid avtale at barnet skal ha delt fast bosted. Dette gjelder også selv om barnet bor mer hos den ene forelderen enn den andre. Delt bosted innebærer at begge foreldrene skal ta del i avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet, som blant annet om barnet skal gå i barnehage, om det skal flytte innenlands, med mer. Avtale om delt bosted forutsetter et godt samarbeid mellom foreldrene for å fungere godt. Dette gjør at domstolene som utgangspunkt ikke kan avgjøre at foreldre skal ha delt fast bosted, med mindre særlige omstendigheter begrunner dette i det enkelte tilfellet.

Samvær

Når foreldrene ikke lever sammen har barnet oftest fast bosted hos den ene forelderen, mens den andre forelderen har samvær med barnet. Som utgangspunkt er dette en rettighet som både barnet selv, og den som ikke bor fast med barnet, har. Begge foreldrene har et gjensidig ansvar for at denne rettigheten blir oppfylt.

Foreldrene står fritt til å avtale omfanget av samværet, ut fra hva de mener er best for barnet. Før de tar en avgjørelse skal de lytte til hva barnet selv ønsker og tenker om dette. En avtale eller avgjørelse om samvær skal blant annet legge vekt på hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, hvor gammelt barnet er, reiseavstanden mellom foreldrenes hjem, tilknytningen til nærmiljøet med mer. Barnelovens normalordning er at samværsforelderen har barnet en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien til sammen, og annenhver høst-, jule- vinter- og påskeferie. Reisekostnader i forbindelse med samvær skal deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres.

Foreldretvister

Dersom foreldrene ikke blir enige om hvem som skal ha del i foreldreansvaret, hvor barnet skal ha fast bosted og spørsmål om samvær, kan de reise sak for domstolene. Ettersom foreldre er nødt til å forholde seg til hverandre hele barnets oppvekst, er det imidlertid særlig viktig at det så langt som mulig forsøkes å oppnå enighet gjennom avtaler. Dette gjør at advokater skal undersøke om det er mulig for foreldrene å bli enige gjennom avtale fremfor å gå til sak. Det er også et vilkår for å reise sak for domstolene at foreldrene først har forsøkt mekling og kan fremlegge meklingsattest. Også i de tilfeller det reises sak for domstolene, skal dommeren vurdere om det er mulig å komme frem til et forlik mellom partene på hvert trinn i saken.

Barnebidrag

Foreldre har plikt til å forsørge sine barn, uavhengig av om de bor sammen med barnet eller ikke. Når foreldrene ikke bor sammen, er utgangspunktet at samværsforelderen betaler et fast månedlig bidrag til den som har barnet boende fast hos seg. Også i de tilfeller der barnet bor like mye hos hver av foreldrene, kan den ene forelderen kreve at den andre forelderen skal betale barnebidrag dersom det er betydelig forskjell mellom foreldrenes inntekt. I utgangspunktet kan foreldrene lage avtaler om barnebidrag fritt mellom seg. NAV har utarbeidet en bidragskalkulator som foreldre kan ta utgangspunkt i når de skal ta stilling til hvor mye barnebidraget skal være. Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om en privat avtale, kan hver av dem be om at NAV fastsetter bidraget. NAV Innkreving kan kreve inn barnebidraget, både ved privat avtale og når NAV fastsetter et bidrag.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjema så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram